1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Myjni Samochodowej „KAROLINA” , zwanych dalej klientami.
 2. „KAROLINA” prowadzi działalność w postaci myjni ręcznej , gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów wykonywana jest stacjonarnie przy ul. Browarnej 86 w Elblągu.
 3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 i w sobotę 9:00 – 15:00.
 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku.
 5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu obsłudze myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 55 641 88 856.
 6. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje przed lub po jej wykonaniu, gotówką lub kartą płatniczą. Faktura dotycząca usług  wystawiana jest na życzenie klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy.
 7. Mycie pojazdów w myjni „KAROLINA” odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone poprzez kontakt telefoniczny.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, obsługa myjni dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez obsługę lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, obsługa myjni może odmówić wykonania usługi.
 9. Klient jest zobowiązany poinformować obsługę myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia jak również nie standardowych powłokach na lakierze tzn folia, guma w sprayu itp.
 10. Klient po wjechaniu samochodem do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik , włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 11. Po wyjeździe z terenu myjni, reklamacji związanej z wykonaną usługą mycia nie uwzględnia się.
 12. Część usług tj. czyszczenie komory silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta. Zamawiając wyżej wymienione usługi klient potwierdza zaznajomienie się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami.
 13. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie obsłudze myjni przez klienta wykonania innych usług, niż usługa mycia, w szczególności wprowadzenia pojazdu, oraz wyprowadzania pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta, który w takim przypadku powinien sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 14. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 15. Oddanie przez klienta obsłudze myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Firma „KAROLINA” nie gwarantuje usunięcia wszelkich plam i zabrudzeń mimo użycia specjalistycznych środków i urządzeń skuteczność zależna jest od wielu czynników na które nie zawsze mamy wpływ.
 17. Reklamacje wykonania usługi czyszczenia dywanów będą przyjmowane tylko w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie 14 dni. W przypadku nie odebrania przez klienta przedmiotu usługi ( w szczególności dywany ) w przeciągu 3 miesięcy od umówionej daty odbioru ,przedmiot usługi zostanie przekazany instytucjom użyteczności publicznej . W przypadkach gdy dostarczony dywan/wykładzina zanieczyszczona jest odchodami , wymiocinami itp. cena usługi może zostać zwiększona do 200% ceny podstawowej z cennika.
 18. Firma”KAROLINA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych dostarczonych przedmiotów usługi (dywanów) oraz błędnego oznaczenia dywanów przez producenta .
 19. W przypadku powstania sporu pomiędzy zleceniodawcą a Firmą „KAROLINA” na skutek zniszczenia lub zaginięcia dywanu podstawą do wypłaty odszkodowania będzie paragon lub inny dokument zakupu dywanu / wykładziny.
 20. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku.
 21. Właścicielem strony jest Firma „KAROLINA” .
 22. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.myjniakarolina.pl
 23. We wszystkich przypadkach nie ujętych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
 24. Ewentualne zmiany cennika jak również regulaminu, następują w formie pisemnej, a za datę ważności uważa się datę opublikowania na stronie www.myjniakarolina.pl